Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet 2021 Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej oraz podmioty tworzące jego sieć za granicą biorą udział w kampanii informacyjnej „Orange the World: End Violence against Women Now!”, realizowanej przez UN Women i poświęconej w tym roku zapobieganiu wszelkim formom przemocy, uważnemu
słuchaniu ofiar oraz przezwyciężaniu dyskryminujących norm społecznych tak, aby propagować realną równość płci.

Pandemia spowodowana przez Covid-19 oraz wprowadzone obostrzenia doprowadziły do pogorszenia się dotychczasowej sytuacji kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc oraz przyczyniły się w znaczny sposób do wzrostu liczby przypadków stosowania przemocy domowej wobec nich i ich wykorzystywania w kontekście konfliktu zbrojnego i kryzysu humanitarnego.

W świetle tych alarmujących danych Włochy pragną potwierdzić swój zdecydowany sprzeciw względem wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, uznając te zjawiska za godne potępienia oraz poważną przeszkodę w osiąganiu równości płci, w realnym korzystaniu z przysługujących praw oraz w pełnym realizowaniu osobistych celów życiowych.

Obecnie żaden Kraj na świecie może zadeklarować osiągnięcia całkowitej równości płci, dlatego też cała społeczność międzynarodowa musi w sposób zdecydowany i wytrwały kontynuować podejmowanie wysiłków, aby osiągnąć ten niezbędny cel.

Cel wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet oraz wzmocnienia pozycji kobiet, będący filarem działań Włoch w zakresie polityki zagranicznej i współpracy, stanowił główny temat włoskiego przewodnictwa w G20 oraz znajduje się wśród priorytetów włoskiej kadencji w Radzie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również semestru włoskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy, gdzie Włochy popierają i upowszechniają Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwaną również konwencją stambulską).

Potwierdzeniem tych wysiłków jest również zaangażowanie Włoch w ochronę i propagowanie praw afgańskich kobiet i dziewcząt w następstwie kryzysu w Afganistanie, w tym w ochronę ich prawa do kształcenia, do swobody przemieszczania się i do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym.

Uwzględniając koordynację metod działania wewnątrz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej oraz mając na celu zapewnienie równości płci, w dniu 15 października została przyjęta Nota okólna nr 3/2021, poprzez którą Ministerstwo przyjmuje najwyższe standardy działania na rzecz równości płci, podkreślając konieczność zapewnienia w ramach codziennej pracy efektywnego stosowania konstytucyjnej zasady równości, rozumianej zarówno jako zakaz dyskryminacji, jak również jako aktywne propagowanie równości w praktyce.