Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT NOTICE / WAŻNA UWAGA

A fronte dell’elevato numero di richieste da parte di cittadini ucraini e di Paesi terzi accolti in Polonia dopo aver lasciato il territorio ucraino a seguito dello scoppio della crisi, l’Ambasciata d’Italia a Varsavia informa di quanto segue:

1) I cittadini ucraini in fuga dal conflitto nel loro Paese, anche se sprovvisti di passaporto biometrico, possono fare ingresso in Italia in deroga al requisito del visto precedentemente rilasciato da una rappresentanza diplomatico-consolare italiana o di altro Stato membro UE/Schengen;

2) Nel caso di persone sprovviste di qualsiasi documento, rimane necessario anzitutto che prendano contatto con le Autorità diplomatico-consolari del proprio Paese di origine al fine di ottenere un documento valido o una prova dell’identità;

3) Per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi entrati in Polonia dall’Ucraina a seguito della guerra, rimane necessario procedere alla richiesta di visto. Le loro domande saranno trattate caso per caso ai sensi della normativa vigente (v. anche https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx);

4) Per maggiori informazioni sull’accoglienza in Italia, si rimanda alla seguente pagina web: https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2022/04/informazioni-utili-per-la-popolazione.html

:::::::::::::::::::

In light of the high number of requests coming from Ukrainian citizen or Third Countries citizens arrived in Poland after the outbreak of the crisis in Ukraine, the Embassy of Italy in Warsaw informs that:

1) To enter in Italy, Ukrainian citizens fleeing the conflict in their country, even if they do not have a biometric passport, are no longer required to have a visa previously issued by an Italian or another EU / Schengen Member State diplomatic-consular mission;

2) In the cases of persons without any documents, it is still necessary first of all that they take contact with the diplomatic-consular authorities of their Country of origin in order to obtain a valid document or a proof of their identity;

3) Visa applications from third-country nationals who entered Poland from Ukraine after the outbreak of the war will  be handled on a case-by-case basis in accordance with current legislation (see also https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx);

4)For further information concerning the hospitality in Italy, please consult the webpage https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2022/04/informazioni-utili-per-la-popolazione.html

::::::::::::::::::::

Ze względu na dużą ilość zapytań kierowanych przez obywateli Ukrainy i innych Państw, którzy znaleźli się w Polsce po opuszczeniu Ukrainy na skutek zaistniałego kryzysu, Ambasada Włoch w Warszawie przekazuje następujące informacje:

1). Obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem w swoim kraju, nawet jeśli nie posiadają paszportu biometrycznego, mogą wjechać do Włoch, w drodze odstępstwa od wymogu posiadania wizy wydanej wcześniej przez przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne Włoch lub innego państwa członkowskiego UE/Schengen;

2) W przypadku osób nieposiadających żadnego dokumentu, muszą one w pierwszej kolejności skontaktować się z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi kraju pochodzenia w celu uzyskania ważnego dokumentu lub potwierdzenia tożsamości;

3) W przypadku obywateli Państw trzecich, którzy wjechali do Polski z Ukrainy w wyniku działań wojennych, nadal konieczne jest ubieganie się o wizę. Ich wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zobacz też https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx);

4) Więcej informacji na temat wjazdu i pobytu we Włoszech można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2022/04/informazioni-utili-per-la-popolazione.html.