Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Principali_imposte

 

Principali_imposte

Data ostatniej aktualizacji: październik 2012

Główne daniny publicznePodatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Podmiotem opodatkowania są:

  • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. posiadające na jej terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywające na jej terytorium dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Na tych osobach ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że całość uzyskanych dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce;
  • osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale osiągające na jej terytorium dochody. Osoby te podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tzn. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez osobę fizyczną, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy o podatku dochodowym oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.
Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania (np. koszt dojazdu do pracy) osiągnięta w roku podatkowym.
Ustawa przewiduje, iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.
Podatek od dochodów ze stosunku pracy jest potrącany w trakcie roku podatkwego przez pracodawcę w formie zaliczek, przekazywanych do Urzędu Skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca. 
Ponadto między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską została podpisana dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podpisana 21 czerwca 1985 r., która weszła w życie 26 września 1989 r.


Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej w 2012 r.

Podstawa obliczenia podatku             Wartość podatku               
do kwoty 85.528 zł 18% minus kwota pomniejszająca podatek 556,02 zł
powyżej kwoty 85.528 zł 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł


Osoby fizyczne, uzyskujące dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, mogą zadeklarować chęć rozliczania się ryczałtowego, z zastosowaniem 19% stawki podatku (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł).
19% lub 20% stawka podatku może być również zastosowana do dochodów osób fizycznych z tytułu zysków kapitałowych lub pochodnych instrumentów finansowych, jak również do wynagrodzeń z tytułu określonych typów działalności osób fizycznych, które nie mają rezydencji fiskalnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (1).

Contributi sociali e previdenziali

I lavoratori dipendenti e i datori di lavoro, entro il giorno 15 del mese successivo, sono tenuti anche a versare i seguenti contributi al sistema sociale e previdenziale:

Wymiar składki (wyrażony w stosunku procentowym do wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto)  Wysokość składki ogółem Część pokrywana przez pracownika   Część pokrywana przez pracodawcę
Składka emerytalna 19,52%  9,76% 9,76%
Składka rentowa 8,00% (2) 1,50% 6,50%
Składka zdrowotna 9% 9% (3) --  
Składka chorobowa 2,45% 2,45% --
Ubezpieczenie wypadkowe 0,67% -
 3,33%
-- 0,67% -
 3,33% (4)
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% (5) -- 1,5%
Składka na Fundusz Pracy 2,45% -- 2,45%
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% -- 0,10%


Świadczenia z tytułu macierzyństwa i niezdolności do pracy spowodowanej chorobą 


Długość okresu niezdolności do pracy Pokrywa pracodawca Pokrywa Zakład Ubezpeczeń Społecznych(ZUS) Uwagi
Od 1. do 33. dnia choroby pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wieku poniżej 50. roku życia 80% wysokości średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy          - 100% jeśli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową,  wypadkiem przy pracy, chorobą w trakcie ciąży, poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub macierzyństwa
Od 34. do 182. dnia choroby pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wieku poniżej 50. roku życia          - 80% wysokości średniego wynagrodzenia (70% w przypadku pobytu pracownika w szpitalu)
Od 1. do 14. dnia choroby pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w wieku powyżej 50 roku życia 80% wysokości średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy         - 100% jeśli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową,  wypadkiem przy pracy, chorobą w trakcie ciąży, poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub macierzyństwa
Od 15. do 182. dnia choroby pracownika zatrudnionego na podst. umowy o pracę w wieku wyżej 50 roku życia          - 80% wysokości średniego wynagrodzenia (w przypadku pobytu w szpitalu: od 34. dnia niezdolności do pracy świadczenie wynosi 70% wynagrodzenia) W szczególnych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 270 dniPodatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Podmiotem opodatkowania zgodnie z przepisami tej ustawy są:

  • osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (podlegają one obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania);
  • osoby prawne nie mające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które osiągnęły dochód na jej terytorium (podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, osiągniętych na terytorium Polski)

Nie podlegają obowiązkowi podatkowemu przychody uzyskne z funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (dotyczy to taże funduszy inwestujących w sektor nieruchomości).
Również przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie tzw. Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), po spełnieniu określonych warunków (zob. „Wsparcie finansowe i inwestycje”), mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu :

  • kosztów nowej inwestycji na terenie SSE
  • tworzenia nowych miejsc pracy na terenie SSE 

Wielkość pomocy zależy od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla obszaru, gdzie realizowana jest inwestycja (w zależności od województwa: od 30% do 50%) oraz wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Podstawę opodatkowania ze źródła przychodów, co do zasady, stanowi nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania lub ich utrzymania i zapewnienia źródeł ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.
Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są zobowiązani do wpłacania co miesiąc (co trzy miesiące, jeśli obrót roczny nie przekracza 1.200.000 euro) zaliczek na poczet podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego. 
Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania (CIT-8) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego.
W tym też terminie należy opłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą wpłaconych zaliczek za okres od początku roku. W przypadku, gdy suma wpłaconych zaliczek przekracza wysokość podatku wynikającego z zeznania, podatnikowi przysługuje zwrot różnicy (nadpłaty).


Podatek od towarów i usług (VAT)

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku, regulująca opodatkowanie podatkiem od dóbr i usług, została zastąpiona ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od dóbr i usług (Dz.U. 2004, n. 54, poz. 535 ze zm.), dostosowując tym samym polskie ustawodawstwo w zakresie podaktu VAT do wymogów wspólnotowych. Od daty wejścia w życie nowej ustawy, była ona kilkakrotnie modyfikowana późniejszymi aktami prawnymi, z których ostatni z wprowadzających zasadnicze zmiany w opodatkowaniu podatkiem VAT to ustawa z grudnia 2010 r.

Wszystkie podmioty pragnące podjąć działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od dóbr i usług, mają obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT przed dokonaniem pierwszej opodatkowanej sprzedaży towaru lub usługi. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości kwoty sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

Rozlicznie się z Urzędem Podatkowym odbywa się w okresach miesięcznych (z możliwością wystąpienia o rozliczanie kwartalne, jeśli wartość rocznej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu nie przekracza równowartości 1.200.000 euro). Podatnicy są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego, jak również składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale).
Podatnicy, dokonujący dostawy i nabycia towarów z innymi Państwami UE lub świadczący usługi, od których dopełnienie obowiązku podatkowego spoczywa na ich odbiorcy, zobowiązani są do składania za okresy miesięczne informacji podsumowujących, tj. zbiorczych zestawień dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć twarów oraz wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.   
Na podmiotach prowadzących wymianę towarową z państwami członkowiskimi Unii Europejskiej spoczywa ponadto obowiązek sprawozdawczy, czyli przekazywania organom celnym na formularzach INTRASTAT informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. 

Od 1 stycznia 2011 weszła w życie ustawa, obowiązująca przez okres trzyletni, tj. do 31 grudnia 2013 r., wprowadzająca nowe stawki podatku VAT. Obecnie obowiązują stawki podatkowe o następujący wartościach:

  • podstawowa stawka podatkowa: 23%;
  • 8% stawka podatkowa obejmująca następujące towary i usługi: produkty spożywcze, produkty medyczne i farmaceuryczne, usługi hotelarskie i restauracyjne, budownictwo mieszkaniowe; 
  • 5% stawka podatkowa obejmująca produkty rolne nie przetworzone i produkty spożywcze pierwszej potrzeby (chleb, produkty mleczne, niektóre wyroby z mięsa, wyroby mączne (jak np. makaron) i soki; 
  • 0% stawka podatkowa obejmująca dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów, jak również eksport towarów do państw trzecich (nie będących członkami Unii Europejskiej)

Ponadto 5% stawką podatkową zostały objęte książki oraz publikacje specjalistyczne.

Z reguły – choć są od niej liczne odstępstwa – podatkiem VAT nie są objęte także usługi dostarczone podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą nie posiadającym siedziby lub nie będącymi rezydentami w Polsce.(1)  Dotyczy dochodów (przychodów) osób fizycznych nie zamieszkujących na terytorium RP z tytułu działalności widowiskowej, rozrywkowej i sportowej; świadczeń doradczych, księgowych, usług prawnych; przekazania know-how; i in.
(2) Istnieje górny pułap wysokości rocznych składek na ubezpeczenie emerytalne  rentowe; w 2012 rou wynosił on 105.780 zlotych.
(3)  Podstawa wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w wymiarze ponoszonym przez pracownika.
(4) W pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę składka na ubezpieczeie zdrowotne wynosi 1,67%.
(5) Pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomostowych zatrudniając za pracowników spełniających łącznie dwa warunki: urodzonych po 31 grudnia 1948 i wykonujących pracę w szczególnych warunkach o których w ustawie (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656)).


68